image_pdfimage_print

Magyar Elektronikus Könyvtárban található dokumentumok

A Magyar Elektronikus Könyvtárban található, Mezőkövesddel és a környékével kapcsolatos dokumentumok.

Kattints a címre a kép/dokumentum eléréséhez!
A Mezőkövesddel foglalkozó rész linkje a szöveges ismertetésben!

mek01Mezőkövesd alaprajza

Mezőkövesd, Borsod megyei halmaztelepülés alaprajza , 18. század

mek02Mezőkövesdi munkaszolgálatosok

Munkaszolgálatosok kubikosmunkát végeznek, Mezőkövesd, 1940

mek03Görgey Artúr:
Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben

Huszonegyedik fejezet
Huszonötödik fejezet
Huszonhatodik fejezet
Huszonnyolcadik fejezet
Huszonkilencedik fejezet

mek04Magyar Zsidó Lexikon

Hitközségek szerinti útmutató, Mezőkövesd

mek05Erdei Ferenc: Magyar falu

Különös parasztfalvak, Mezőkövesd

Az eredeti dokumentum megtalálható a helyismereti gyűjteményünkben!

mek06Balázsy Ferenc – Szederkényi Nándor: Heves vármegye története

III. kötet, Második rész, Török világ Heves vármegyében, 1596-1687. 25. fejezet
A teljes szöveg >> itt << olvasható.

mek07Hadifoglyok írják

Hadbírósági eljárás – szerencsés szabadulással
Molnár József, Mezőkövesd visszaemlékezése

A teljes szöveg >> itt << olvasható.

mek08Gyenis András: Régi jezsuita rendházak

2. Mai magyar rendházak

A teljes szöveg >> itt << olvasható

mek09Kunt Ernő: Az utolsó átváltozás – A magyar parasztság halálképe

Kunt Ernő könyvében több utalás található Mezőkövesdre.

A teljes szöveg >> itt << olvasható.

mek10Hermann Róbert: Az ihászi ütközet emlékkönyve, 1849-1999

A könyvben említve van az 1849. február 28-i Mezőkövesdi csata.

A teljes szöveg >> itt << olvasható.

mek11Hegyi Imre: Egy élet a népi mozgalomban

Hegyi Imre írásai életéről, egyéb írásai (cikkek, publicisztikák, visszaemlékezések) , beszédei, interjúk, méltatások, dokumentumok.

A teljes szöveg >> itt << olvasható.

Az eredeti dokumentum megtalálható a helyismereti gyűjteményünkben!

mek12Kiss József: Matyó népdalok

Kiss József mezőkövesdi ny. énektanár által összegyűjtött, Mezőkövesden énekelt népdalok szöveggel, kottával – PDF formátumban megtekinthető.

Az eredeti dokumentum megtalálható a helyismereti gyűjteményünkben!

mek13Fügedi Márta: A gyermek a matyó családban

Fügedi Márta néprajzkutató több írásában foglalkozott Mezőkövesddel. Ebben a könyvében a gyermekek helyzetét elemzi a matyó családokban.
A könyv PDF formában olvasható.

Az eredeti dokumentum megtalálható a helyismereti gyűjteményünkben!

 

mek14Paládi-Kovács Attila: A Barkóság és népe

Paládi-Kovács Attila könyvében említi a matyóságot.
A könyv PDF formában olvasható.

Az eredeti dokumentum megtalálható a helyismereti gyűjteményünkben!

 

mek15Viga Gyula: Tevékenységi formák és javak cseréje a Bükk-vidék népi kultúrájában

Jelen tanulmány a Bükk-vidék két kistája, a hegység belsejének telepes falvai, valamint a Bükkalja átmeneti, dombsági vidékének példáin igyekszik feltárni az alkalmazkodás különböző típusait, ennek vonatkozásában a táji munkamegosztás tendenciáit, nem utolsósorban az ehhez társuló migráció és termékcsere problémáit.
A könyv PDF formában olvasható..
Az eredeti dokumentum megtalálható a helyismereti gyűjteményünkben!

mek16Wolf Mária: Árpád-kori eredetű települések Abaúj vármegye déli részén

Dolgozatom témájául Abaúj vármegye Árpád-kori településeinek vizsgálatát választottam. Ez a megye az Árpád-korban rendkívül sűrűn települt be, 250, oklevélben említett, lakott helyet ismerünk ez időből. Ezek közül 70 település az idők folyamán elpusztult.
A könyv PDF formában olvasható..

mek17Kamody Miklós: Észak-Magyarország hírközlésének története

A Borsodi Kismonográfiák 22. kötete Észak-Magyarország hírközlésének múltját mutatja be. Annak az országrésznek a történetét, amely a legfiatalabb postaigazgatósággal működik, ugyanakkor területén jónéhány többszáz éves múlttal rendelkező posta van. Ezek a postaszervek a 16. században Felső-Magyarország északi részén Pozsonytól Szatmárig húzódó, elsők közt létrehozott postavonalhoz csatlakoztak.
A könyv PDF formában olvasható..
Az eredeti dokumentum megtalálható a helyismereti gyűjteményünkben!

mek18Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon

A Borsodi Kismonográfiák 22. kötete Észak-Magyarország hírközlésének múltját mutatja be. Annak az országrésznek a történetét, amely a legfiatalabb postaigazgatósággal működik, ugyanakkor területén jónéhány többszáz éves múlttal rendelkező posta van. Ezek a postaszervek a 16. században Felső-Magyarország északi részén Pozsonytól Szatmárig húzódó, elsők közt létrehozott postavonalhoz csatlakoztak.
A könyv PDF formában olvasható..
Az eredeti dokumentum megtalálható a helyismereti gyűjteményünkben!

mek19Veres László: A Bükk hegység üveghutái

A bükki üvegipar kialakulásának, fejlődésének feltételeit egy nagy kiterjedésű uradalom gazdasági fejlődése határozta meg. A diósgyőri koronauradalom gazdálkodásában érvényre juttatott merkantilista szemléletű gazdaságpolitika töretlenül vezetett a bükki üvegipar kifejlődéséhez.
A könyv PDF formában olvasható.

mek20Bakó Ferenc: Bükki barlanglakások

Népi építészetünk a követ nemcsak a közismert módon alkalmazta, hanem a természetes barlangok modelljét követve, üreget vájt a sziklába, amit a maga történetileg változó igényeihez mérten rendezett be. Az ilyen barlanglakás kialakításának első feltétele nyilvánvalóan az erre alkalmas anyag jelenléte. A Kárpát-medence barlanglakásainak nagyobb része vulkáni tufába vájt, de egyes tájakon a homokkő és a lösz is alkalmat adott az ott élő embereknek arra, hogy benne lakásként használt üregeket vágjanak ki.
A könyv PDF formában olvasható.
Az eredeti dokumentum megtalálható a helyismereti gyűjteményünkben!


mek28Bodgál Ferenc: Borsod megye néprajzi irodalma

A helytörténeti kutatómunka nélkülözhetetlen segítőtársa a bibliográfia. Adatai tájékoztatnak az elvégzett munka mennyiségéről, témájáról. Bodgál Ferenc a munkájához felhasználta a Néprajzi Múzeumban és a Herman Ottó Múzeumban található kéziratos anyagot és Sándor István bibliográfiájából a legfontosabbakat válogatta ki. Az anyaggyűjtést 1958. október elsejével zárta.
A könyv PDF formában olvasható.
Az eredeti dokumentum megtalálható a helyismereti gyűjteményünkben!


mek29Bodgál Ferenc: Borsod megye néprajzi irodalma 2.

Az előző kötet megjelenése óta eltelt tíz esztendő alatt a néprajzi szakemberek, a múzeum köré tömörülő gyűjtők igen sok cikket publikáltak és sok, korábbi időszakban írt, lappangó cikket is sikerült feltárni. Ezeket foglalja össze a mostani kötet. A munka a korábban Abaúj, illetve Zemplén megyékhez tartozó helységekkel kapcsolatos adatokat is tartalmazza. Az anyaggyűjtés 1968. december 31-el zárult.
A könyv PDF formában olvasható.

Az eredeti dokumentum megtalálható a helyismereti gyűjteményünkben!

mek21Borsod megye néprajzi irodalma 3. – 1968-1978

Múzeumunk az 1968-1978 közötti évek Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vonatkozású néprajzi irodalmának bibliográfiáját teszi közzé. A kötetben felsorakoztatott munkák azt jelzik, hogy megyénk területén tovább erősödött a néprajzi érdeklődés.
A könyv PDF formában olvasható.

Az eredeti dokumentum megtalálható a helyismereti gyűjteményünkben!

mek22Néprajzi dolgozatok Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében szép hagyományai vannak az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalomnak. Azon túl, hogy a Néprajzi Múzeum évtizedeken át szervezte és irányította az öntevékeny néprajzi kutatók munkáját, megyénkben Lajos Árpád és Bodgál Ferenc különösen sokat tett e mozgalom érdekében.
A könyv PDF formában olvasható.

Az eredeti dokumentum megtalálható a helyismereti gyűjteményünkben!

mek23Árucsere és migráció

A Tokajban 1985. október 28-29-én megrendezett tanácskozás anyaga.
A könyv PDF formában olvasható.

Az eredeti dokumentum megtalálható a helyismereti gyűjteményünkben!

mek24Barsi Ernő: Sály

Egy bükkaljai falu a hagyományos gazdálkodás idején.
A könyv PDF formában olvasható.

Az eredeti dokumentum megtalálható a helyismereti gyűjteményünkben!

mek25Lajos Árpád emlékezete

Születése 75.,halála 10. évfordulóján rendezett emlékülés anyaga.
A könyv PDF formában olvasható.

Az eredeti dokumentum megtalálható a helyismereti gyűjteményünkben!

mek26Molnár Mária: Egy Borsod megyei község társadalmi átrétegződése

A községről megrajzolt kép az adatgyűjtés idejében (1978) még a mozgásban levő társadalomra jellemző. Éppen ezért sok esetben csupán a tendenciák megrajzolása volt lehetséges.
A könyv PDF formában olvasható.

Az eredeti dokumentum megtalálható a helyismereti gyűjteményünkben!

mek27Lajos Árpád: Borsodi fonó

Ez a könyv, mint tudományos munka, a szerző első kísérlete a letűnő paraszti életforma egyik szakaszának, a fonóéletnek dialektikus ábrázolására. A fonót úgy is mint régi termelési módot, úgy is mint népszokást, egymás kölcsönös tükrözésében világítja meg hazánk egyik legváltozatosabb területén, Borsodban. Hosszú évek fáradságos gyűjtőmunkájának eredményeit foglalja leíró rendszerbe a megye különböző néprajzi csoportjainak, tájainak összehasonlításával.
A könyv PDF formában olvasható.
Az eredeti dokumentum megtalálható a helyismereti gyűjteményünkben!

mek30Borsod megye népi hagyományai

Néprajzi szakkörök és gyűjtők válogatott anyaga.

A könyv PDF formában olvasható.

mek31Nagy Géza: Geleji Katona István személyisége levelei alapján

Geleji Katona István püspök (1589-1649), református egyház

A könyv PDF formában olvasható.

mek32Gömör és Borsod vármegyék bányászati és kohászati monográfiája – I. rész

Bányászat, vízügy, ipartörténet.

A könyv PDF formában olvasható.

mek33Póczos Rita: Az Árpád-kori Borsod és Bodrog vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése

Az Árpád-kori Bodrog és Borsod vármegyék a magyar nyelvterület egymástól távol fekvő, természet- és társadalomföldrajzi szempontból eltérő adottságokkal rendelkező régiói voltak. Póczos Rita dolgozatában elsősorban azt vizsgálja, hogy tükröződnek-e a rendelkezésünkre álló adatokból rekonstruálható településnév-rendszerben is ezek a különbségek, s ha igen, milyen mértékben.
A könyv PDF formában olvasható
.Az eredeti dokumentum megtalálható a helyismereti gyűjteményünkben!

mek34Szabó Ferenc: Borsod megye Árpád-kori templomai

Árpád-kori kultúránknak napról-napra újabb és becsesebb emlékei kerülnek felszínre. Szinte lázas tevékenység indult meg ezek feltárására.
A Műemlékek Országos Bizottsága által megindított kutatások, így Gerevich Tibor esztergomi ásatásainak eredményei mindenkit meggyőzhettek e munkálatok rendkívüli fontosságáról, felbecsülhetetlen jelentőségéről.
E kutatásokhoz járul hozzá Szabó Ferenc dolgozatának adataival, Borsod megye Árpád-kori templomainak feldolgozásával.
A könyv PDF formában olvasható.